Tjänster

Projekteringsledning
Samordning av projekteringen med hjälp av anlitade tekniska konsulter, arkitekter och sakkunniga. Byggarbetsmiljösamordnare Bas P.

Produktionsledning
Samordning mellan entreprenörer vid delad entreprenad, tidsplanering och arbetsmiljöansvar. Bas U och tillståndsansvarig vid heta arbeten.

Byggledning
Tillsyn av att den upphandlade entreprenören utför arbetet enligt kontraktet och att lösa olika frågeställningar under entreprenadtiden.

Certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggherre anlita en kontrollansvarig när den ska bygga, riva eller genomföra markåtgärder.

En kontrollansvarig (KA) har som uppgift att medverka till att gällande bestämmelser följs och är till hjälp när byggherren ska genomföra ett bygge. KA ska till exempel hjälpa byggherren se till att alla nödvändiga kontroller utförs och att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden, men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning. Den kontrollansvarige ska också hjälpa byggherren att ta fram förslag till kontrollplan och se till att planen och gällande bestämmelser följs.

Mer information om regler kring kontrollansvarig finns hos Boverket.

Kaj Lindhagen är medlem i kontrollansvarigas riksförening, Karf och av SP Certifiering certifierad kontrollansvarig behörighet N, certifikat SC1431-12.

Certifierad entreprenadbesiktningsman enligt CBM Certifieringsregler
För entreprenadens parter är besiktningen betydelsefull. Främsta syftet med entreprenadbesiktningen oavsett entreprenadform och besiktningstyp är att konstatera i vad mån entreprenaden är eller del av är kontraktsenligt fullgjord, d v s att undersöka förekomsten av fel i entreprenaden.

Kaj Lindhagen är av Kiwa Sverige certifierad entreprenadbesiktningsman enligt CBM certifieringsregler, certifikatnummer 5087.

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U
Byggherren är enligt arbetsmiljölagen ansvarig för att en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) utses, samt att en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS U) utses.

Kaj Lindhagen är diplomerad byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket.